زیرنویس برای

Poster

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기) Imdb Flag

  • سال: 2017
Farsi/Persian Edit
Language عنوان فیلم Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey-Complete♥(barcode)♥   Mary_fall
@ 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 (تمام قسمتها)  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E20 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@ 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E19 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@ 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E18 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E17 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E16 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E15 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E14 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E13 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E12 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E11 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E10 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E09 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E08 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E07 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E06 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E05 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E04 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E03 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E02 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 화유기.A.Korean.Odyssey.E01 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian Hwayugi-E02-sunflowermag.ir   sunflowermag
مترجمان: سحر و نیلا UTF-8 
Farsi/Persian Hwayugi Episode 20   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 19   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 18   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 17   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 16   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 15   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 14   Persian Dream Team
Darya @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 13   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 12   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian Hwayugi Episode 11   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian Hwayugi Episode 10   Persian Dream Team
Darya - Neginell 
Farsi/Persian Hwayugi Episode 09   Persian Dream Team
Neginell - Darya @persiandreamteam 
Farsi/Persian Hwayugi Episode 08   Persian Dream Team
Neginell - ghasadak @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 07   Persian Dream Team
Darya - Neginell @persiandreamteam 
Farsi/Persian Hwayugi Episode 06   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 05   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 04   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian Hwayugi Episode 03   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian Hwayugi Episode 02   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 01 - Complete Subbed   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwayugi Episode 01   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwayugi - All   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E20.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 20 (آخر) کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E19.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 19 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir  
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E18.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 18 کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E17.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی قسمت 17 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E16.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 16 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E15.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 15 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E14.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی کامل قسمت 14 کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E13.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی قسمت 13 کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E12.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی قسمت 12 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E11.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی قسمت ۱۱ کاری از مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E10.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس کامل قسمت 10 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E09.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان  
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E08.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 8 کاری از مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E07.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت ۷ کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E06.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت ۶ کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir  
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E05.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت ۵ کاری از مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E04.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس کامل قسمت ۴ sunflowermag.ir تلگرام: @sunflowermag 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E03.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس کامل قسمت ۳ 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E02.sunflowermag.ir   sunflowermag
مترجمان: سحر و نیلا sunflowermag.ir تلگرام: @sunflowermag 
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E01.sunflowermag.ir   sunflowermag
ترجمه: سحر و نیلا تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان sunflowermag.ir تلگرام: @sunflowermag زیرنویس به طور کامل ترجمه شده  
Farsi/Persian A.Korean.Odyssey.E09.180127.HDTV.H264.360p   mehrnoosh19977
کاری از مهرنوش