« بازگشت به profile

Subtitles by llillusionll (442)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Black Lightning - زیرنویس فارسی فصل اول
(2018)
TV   2 comments 11 received 112
19 hours ago
Farsi/Persian iZombie - زیرنویس فارسی فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 11 received 126
1 days ago
Farsi/Persian Lucifer - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2017)
TV   0 comments 12 received 313
1 days ago
Farsi/Persian The Last Man on Earth - زیرنویس فارسی فصل چهارم
(2017)
TV   0 comments 12 received 111
2 days ago
Farsi/Persian The Walking Dead - زیرنویس فارسی فصل هشتم
(2017)
TV   0 comments 9 received 304
3 days ago
Farsi/Persian Here and Now
(2018)
Web   0 comments 8 received 59
3 days ago
Farsi/Persian La Ragazza Nella Nebbia
(2017)
Blu-ray   0 comments 13 received 91
5 days ago
Farsi/Persian Riverdale - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 18 received 210
6 days ago
Farsi/Persian The Blacklist - زیرنویس فارسی فصل پنجم
(2017)
TV   0 comments 18 received 387
7 days ago
Farsi/Persian Black Lightning - زیرنویس فارسی فصل اول
(2018)
TV   0 comments 18 received 146
7 days ago
Farsi/Persian Lucifer - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2017)
Web   0 comments 19 received 232
8 days ago
Farsi/Persian iZombie - زیرنویس فارسی فصل چهارم
(2018)
TV   1 comments 20 received 165
8 days ago
Farsi/Persian The Walking Dead - زیرنویس فارسی فصل هشتم
(2017)
Web   0 comments 17 received 464
10 days ago
Farsi/Persian The Magicians - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
TV   0 comments 18 received 202
10 days ago
Farsi/Persian Paddington 2
(2017)
Web   0 comments 17 received 392
12 days ago
Farsi/Persian Jessica Jones - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 19 received 112
13 days ago
Farsi/Persian Jessica Jones - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 20 received 149
13 days ago
Farsi/Persian Black Lightning - زیرنویس فارسی فصل اول
(2018)
TV   0 comments 18 received 198
15 days ago
Farsi/Persian Lucifer - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2017)
TV   0 comments 24 received 583
15 days ago
Farsi/Persian iZombie - زیرنویس فارسی فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 18 received 165
16 days ago
Farsi/Persian The Walking Dead - زیرنویس فارسی فصل هشتم
(2017)
Web   0 comments 14 received 427
16 days ago
Farsi/Persian The Walking Dead - زیرنویس فارسی فصل هشتم
(2017)
TV   0 comments 14 received 473
17 days ago
Farsi/Persian Here and Now
(2018)
Web   0 comments 17 received 91
17 days ago
Farsi/Persian Hermia & Helena
(2017)
Blu-ray   0 comments 10 received 129
17 days ago
Farsi/Persian Abe & Phil's Last Poker Game
(2018)
Web   0 comments 12 received 119
19 days ago
Farsi/Persian The Blacklist - زیرنویس فارسی فصل پنجم
(2017)
TV   0 comments 18 received 416
20 days ago
Farsi/Persian Mohawk
(2017)
Blu-ray   0 comments 17 received 124
20 days ago
Farsi/Persian Black Lightning - زیرنویس فارسی فصل اول
(2018)
TV   0 comments 16 received 212
22 days ago
Farsi/Persian iZombie - زیرنویس فارسی فصل چهارم
(2018)
TV   2 comments 25 received 205
22 days ago
Farsi/Persian The Walking Dead - زیرنویس فارسی فصل هشتم
(2017)
TV   0 comments 14 received 671
24 days ago
Farsi/Persian Marrowbone
(2017)
Blu-ray   0 comments 13 received 288
24 days ago
Farsi/Persian The Magicians - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
TV   0 comments 18 received 235
25 days ago
Farsi/Persian Altered Carbon - زیرنویس فارسی فصل اول
(2018)
Web   0 comments 13 received 96
26 days ago
Farsi/Persian Husband Killers
(2017)
Blu-ray   0 comments 18 received 182
2/20/2018
Farsi/Persian Blood of My Blood
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 131
2/20/2018
Farsi/Persian Here and Now
(2018)
Web   0 comments 16 received 107
2/19/2018